Dlaczego warto nas wybrać
Naszą filozofią jest kompleksowe podejście do inwestowania: analiza sytuacji majątkowej i oczekiwań klienta oraz przygotowanie optymalnych, a także dedykowanych rozwiązań.
Informacja o dystrybutorze
Szczegółowe informacje dotyczące podmiotu oraz usług
w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych


Nazwa/firma Dystrybutora
Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o („Dystrybutor”)

Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Dystrybutorem
Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o.
ul. Warecka 11a
00-034 Warszawa
+48 22 212 87 33
Adres poczty elektronicznej: biuro@kfmiw.pl

Sposoby komunikowania się Klienta z Dystrybutorem oraz sposoby przekazywania zleceń do Dystrybutora
 • Klient może komunikować się z Dystrybutorem, poprzez kanały wskazane powyżej (telefon, e-mail), jak również osobiście w centrali Dystrybutora (adres wskazany powyżej) oraz za pośrednictwem Agentów Dystrybutora,
 • Zlecenia i Dyspozycje wypełnia Pracownik lub Agent albo Klient,
 • Jeżeli Zlecenie lub Dyspozycje wypełnia Klient, wówczas Pracownik Dystrybutora lub Agent zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wypełnienia formularza pod względem zgodności z wymogami Funduszu oraz Regulaminem określającym sposób i warunki prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa przez Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o. („Regulamin”),
 • Zlecenia lub Dyspozycje powinny zostać wypełnione czytelnie,
 • Zlecenia lub Dyspozycje nie powinny posiadać skreśleń, ani poprawek. W przypadku, gdy Zlecenie lub Dyspozycja zawierają błąd, Pracownik lub Agent zobowiązani są poprawić Zlecenie lub Dyspozycję, poprzez zastąpienie błędnie wypełnionego formularza nowym formularzem, na którym dane lub informacje są ponownie wpisywane,
 • Formularze Zleceń lub Dyspozycji należy wypełnić w sposób przewidziany przez szczegółowe procedury danego Funduszu lub Funduszu Zagranicznego,
 • Pracownik lub Agent sprawdza sposób wypełnienia formularza i danych zamieszczonych w odpowiednim formularzu pod względem:
  1) zgodności informacji zawartych w wypełnionym formularzu z danymi uzyskanymi od Klienta oraz otrzymanymi dokumentami, w tym dokumentami tożsamości,
  2) czytelności oraz poprawności wypełnienia,
  3) kompletności uzyskanych informacji oraz prawidłowości wypełnionego Zlecenia lub Dyspozycji z Regulaminem i procedurami szczegółowymi danego Funduszu lub Funduszu Zagranicznego,
 • Pracownik lub Agent Dystrybutora informuje Klienta, że podpisanie Zlecenia lub Dyspozycji jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta wszystkich danych zawartych w Zleceniu lub Dyspozycji,
 • Pracownik lub Agent uzyskuje podpis Klienta na formularzu Zlecenia lub Dyspozycji, przy czym podpis musi zostać złożony w obecności Pracownika lub Agenta Dystrybutora.
   
Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił podmiotowi zezwolenia
Dnia 8 października 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o numerze DPF/4031/70/7/10/AS zezwalającą na wykonywanie działalności przez Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o., w zakresie pośrednictwa w  zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych.
Podstawą prawną prowadzenia przez Dystrybutora działalności w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych jest art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1896 ze zm.) („Ustawa”), zgodnie z którym za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, mogą być zbywane i odkupywane za pośrednictwem podmiotu z siedzibą lub miejscem zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędącego towarzystwem funduszy inwestycyjnych, firmą inwestycyjną, bankiem krajowym wykonującym działalność, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1636 ze zm.), lub krajowym oddziałem instytucji kredytowej, uprawnionych do wykonywania działalności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Wskazanie podstawowych zasad świadczenia usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa
 • Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o., świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych na zasadach określonych w regulaminach i procedurach wewnętrznych, w tym Regulaminie sporządzonym zgodnie z wymogiem §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 769) oraz zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisów Ustawy,
 • Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o.,, prowadzi działalność w wyżej wskazanym zakresie również za pośrednictwem swoich Agentów, tj. za pośrednictwem osób fizycznych pozostających z Dystrybutorem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Agent nie może przyjmować wpłat na nabycie lub odkupienie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa lub otrzymywać i przekazywać wypłat z tytułu ich odkupienia.
   
Wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez podmiot reklamacji i skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi usługami
 • Klienci mogą składać skargi i reklamacje u Pracowników i Agentów Kancelarii Finansowej Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o.,
 • Pracownicy i Agenci mają obowiązek przyjęcia skarg i reklamacji składanych przez Klientów.
 • Reklamacje i skargi przekazywane są zawsze najpóźniej do końca następnego dnia do Pracownika odpowiedzialnego w Kancelarii Finansowej Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o., za nadzór nad prowadzoną przez Dystrybutora działalnością w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa oraz tytułów uczestnictwa.
 • W przypadku, gdy skarga lub reklamacja podlega rozpatrzeniu przez Dystrybutora, skarga lub reklamacja podlega rozpatrzeniu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Pracownika lub Agenta Dystrybutora, a w przypadku, gdy skarga lub reklamacja została złożona bezpośrednio do Dystrybutora – od dnia jej otrzymania przez Dystrybutora. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie, Klientowi, który wystąpił ze skargą lub reklamacją Dystrybutor:
  1) wyjaśnia przyczynę opóźnienia,
  2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy,
  3) określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi lub reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi lub reklamacji.
 • Odpowiedź na skargę lub reklamację Klienta zostanie udzielona na piśmie bądź w innej formie uzgodnionej z Klientem,
 • W przypadku, gdy reklamacja lub skarga dotyczy nieprawidłowości w zakresie realizacji zlecenia, dyspozycji lub uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub zagranicznym funduszu inwestycyjnym, skarga lub reklamacja przekazywana jest niezwłocznie przez pracownika odpowiedzialnego u Dystrybutora za nadzór nad dystrybucją - do towarzystwa funduszy inwestycyjnych, właściwej spółki zarządzającej lub odpowiedniego agenta transferowego funduszu inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego, a także do przedstawiciela funduszu zagranicznego.
 • W przypadku, gdy skarga lub reklamacja nie podlega rozpatrzeniu przez Dystrybutora w rozumieniu Regulaminu, informacja o takiej reklamacji lub skardze wraz z jej treścią jest przekazywana niezwłocznie do podmiotu wskazanego jako właściwy w procedurach sprzedaży jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego lub funduszu zagranicznego, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, od daty otrzymania skargi lub reklamacji przez Pracownika, Agenta lub Dystrybutora. W przypadku, gdy skarga lub reklamacja nie podlega rozpatrzeniu przez Dystrybutora, Dystrybutor niezwłocznie poinformuje Klienta o fakcie przekazania skargi lub reklamacji według właściwości do podmiotu innego niż Dystrybutor.

Wskazanie podstawowych zasad postępowania podmiotu w przypadku powstania konfliktu interesów oraz informacje, że na żądanie Klienta zostaną mu przekazane szczegółowe informacje dotyczące tych zasad
 • Przez konflikt interesów rozumie się znane Dystrybutorowi okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Dystrybutora lub osoby powiązanej z Dystrybutorem a obowiązkiem działania przez Dystrybutora w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta oraz okoliczności, które mogą doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami Klientów Dystrybutora,
 • Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy Dystrybutor lub osoba powiązana z Dystrybutorem, w tym Pracownik lub Agent Dystrybutora:
  1) może uzyskać korzyść lub uniknąć straty na skutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez co najmniej jednego Klienta,
  2) posiada powód, aby udzielać Klientowi lub grupie Klientów preferencji w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów tego Dystrybutora,
  3) posiada interes rozbieżny z interesem Klienta w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta,
  4) prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Klienta,
  5) otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.
 • Środki i procedury zarządzania konfliktami interesów zapewniają Pracownikom i Agentom oraz innym osobom powiązanym z Dystrybutorem, zaangażowanym w wykonywanie przez Dystrybutora czynności w zakresie pośrednictwa w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, niezależność wykonywania tych czynności, z uwzględnieniem zakresu i rodzaju działalności prowadzonej przez Dystrybutora oraz podmioty z jego grupy kapitałowej, oraz możliwego stopnia naruszenia interesów Klientów,
 • Środki i procedury zarządzania konfliktami interesów zapewniają zapobieganie istnieniu bezpośredniej zależności wysokości wynagrodzenia Pracowników i Agentów, a także innych Osób Powiązanych z Dystrybutorem wykonujących określone czynności w ramach działalności prowadzonej przez Dystrybutora, od wysokości wynagrodzenia lub zysków osiąganych przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, która powoduje lub mogłaby spowodować powstanie konfliktu interesów, w tym poprzez wprowadzenie obowiązku przeprowadzania Testów Adekwatności oraz Odpowiedniości,
 • Pracownik lub Agent Dystrybutora przed przyjęciem zlecenia zobowiązany jest poinformować Klienta, przy użyciu trwałego nośnika informacji, o wszelkich istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa oraz nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego, o ile struktura organizacyjna Dystrybutora oraz regulacje wewnętrzne Dystrybutora nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta. W ramach informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klientowi przekazywane są w szczególności informacje o faktycznym zaistnieniu lub możliwości wystąpienia okoliczności mogących skutkować wystąpieniem konfliktu interesów, ich charakterze oraz skutkach w odniesieniu do Klienta, oraz informacje w przedmiocie innych zakomunikowanych przez Klienta w związku z przekazaniem mu powyższych informacji kwestii. Informacja przekazywana Klientowi powinna zawierać dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji o złożeniu zlecenia Dystrybutorowi,
 • Na żądanie Klienta zostaną mu przekazane szczegółowe informacje dotyczące zasad zarządzania konfliktem interesów w Kancelarii Finansowej Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o.,

Wskazanie wszystkich kosztów i opłat związanych ze świadczonymi usługami pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszy
 • Wszelkie koszty i opłaty związane ze zbywaniem i odkupywaniem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, w tym łączna wysokość kosztów ponoszonych przez Klienta na rzecz funduszu/towarzystwa/spółki zarządzającej wraz z wyszczególnieniem kategorii ponoszonych kosztów, wskazane są w poszczególnych prospektach informacyjnych i dokumentach stanowiących kluczowe informacje dla inwestorów tychże funduszy inwestycyjnych bądź funduszy zagranicznych.
 • Z tytułu świadczonych przez siebie usług w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy, Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o. jest uprawniona do pobierania od Klientów opłat manipulacyjnych z tytułu przyjmowanych zleceń.
 • Opłaty manipulacyjne mogą być przez Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o. pobierane z tytułu przyjętych zleceń nabycia, konwersji i zamiany, w wysokości zgodnej z tabelą opłat danego funduszu; przy czym, opłaty manipulacyjne mogą być czasowo obniżone lub nie pobierane w czasie akcji promocyjnych, bądź w ramach planów systematycznego oszczędzania; wynagrodzenie za zamianę/konwersję należne jest jedynie wtedy, gdy pobrana zostaje opłata za nabycie w funduszu/subfunduszu, na którego jednostki następuje zamiana/konwersja.
 • Wysokości opłat różnią się w zależności od funduszu i wskazane są w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów (KIID) oraz tabelach opłat poszczególnych funduszy. Pobieranie przez Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o., opłat, o których mowa powyżej jest dopuszczalne o ile statut danego funduszu przewiduje taką możliwość.
 • Wysokość stawek opłat manipulacyjnych rozumianych jako określony % wartości składanego zlecenia zależy m. in. od:
  a) inwestowanej przez Klienta kwoty – im jest ona wyższa, tym stawka opłaty może być niższa,
  b) rodzaju lub typu nabywanego funduszu inwestycyjnego – fundusze różnią się między sobą stawkami opłat manipulacyjnych,
 • Zgodnie z art. 32 ust. 2 Ustawy Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o.,, jako dystrybutor jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa nie jest uprawniony do przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa, ani otrzymywania i przekazywania wypłat z tytułu ich odkupienia oraz nie może przechowywać jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa ani środków pieniężnych osób nabywających lub umarzających jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa za pośrednictwem Dystrybutora.
 • Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o., w związku ze świadczeniem usług w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz usług doradztwa inwestycyjnego, nie może przyjmować ani przekazywać jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:
  1) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych od klienta lub od osoby działającej w jego imieniu oraz świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przekazywanych klientowi lub osobie działającej w jego imieniu;
  2) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania świadczonej usługi na rzecz klienta, w szczególności:
  a. opłat na rzecz organu nadzoru,
  b. podatków, należności publicznoprawnych oraz innych opłat, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa;
  3) świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych innych niż określone w pkt 1 i 2, jeżeli:
  a. są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi świadczonej przez Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o, na rzecz klienta,
  b. ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o, w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klienta tego podmiotu,
  c. informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku gdy wysokość takich świadczeń nie może zosta
  d.  oszacowana - o sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana klientowi lub potencjalnemu klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem świadczenia usługi, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku przekazania klientowi lub potencjalnemu klientowi informacji sporządzonej w formie ujednoliconej.
 • Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o może otrzymywać od towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o pośredniczy, następujące rodzaje świadczeń:
  1) świadczenia pieniężne stanowiące wynagrodzenie wypłacane Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o okresowo z tytułu wykonywania czynności mających na celu poprawienie jakości usługi pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, którego wysokość ustalane w oparciu o ponoszone przez Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o koszty ww. czynności, których zasadność dokonania została zweryfikowana przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
  2) drobne świadczenia niepieniężne poprawiające jakość obsługi Klientów otrzymywane od towarzystw funduszy inwestycyjnych w postaci:
  a. szkoleń pracowników i agentów Kancelaria Finansowa Matczuk i Wojciechowski sp. z o.o - co umożliwia pozyskanie aktualnej wiedzy nt. instrumentów finansowych będących przedmiotem usługi oraz zasad obsługi klienta. Dzięki temu klient ma zapewnioną obsługę według aktualnych standardów rynkowych,
  b. materiałów szkoleniowych, reklamowych i informacyjnych.
Tworzenie stron internetowych :: Digital Guru